Beter leren in beweging

Algemene voorwaarden

1) Algemeen

Beterleren in beweging is opgericht door Marieke Adams (hierna te noemen: de trainer/coach) gevestigd te Wieringerwerf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66692490.
Beter leren in beweging richt zich op het trainen en coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 – 15 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van workshops, inspiratiesessies en lezingen.
Daarnaast verzorg de trainer Nederlandse lessen voor anderstaligen en kan de trainer ingehuurd worden als Nt2 docent.

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Beter leren in beweging en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de trainer/coach de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Beter leren in beweging opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd.

4) Training / coaching / begeleiding kinderen tot en met 15 jaar en volwassenen.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende ouder zorgt ervoor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier ook zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, wanneer de andere ouder op enige manier bezwaren maakt tegen de coaching of begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Beter leren in beweging kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid

Beter leren in beweging is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6) Verhindering

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk; dit kan per email of telefonisch. Wordt een afspraak niet binnen 24 uur afgezegd dan kan Beter leren in beweging het vervallen uur alsnog in rekening brengen.  Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Beter leren in beweging niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.
Beter leren in beweging mag afspraken kosteloos afzeggen of verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de trainer/coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

7) Uitstel, opheffing of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De trainer/coach mag de nakoming van de verplichtingen uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 b) De trainer/coach mag de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of niet van de trainer/coach kan worden geëist.
c) Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan mag de trainer/coach de ouders direct verzoeken de factuur te betalen.

8) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven’ van de website van beter leren in beweging ( www.beterlereninbeweging.nl) of zijn op te vragen bij de trainer, coach van Beter leren in beweging.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Veranderingen in de tarieven worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 60 minuten of meer worden geregistreerd en in rekening gebracht. Als dat nodig is, wordt een afspraak ingepland. De urenregistratie is zichtbaar op de factuur.  

9) Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt zijn verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Beter leren in beweging.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Beter leren in beweging een betalingsherinnering. Betalen de ouder van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering? Dan mag Beter leren in beweging bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per factuur in rekening brengen.

 Is na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet bijgeschreven op de rekening van Beter leren in beweging? Dan geeft Beter leren in beweging de vordering van het bedrag uit handen aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volgens de wet volledig voor rekening van de ouders.
Bij een betalingsachterstand mag Beter leren in beweging verdere training/coaching/begeleiding uitstellen, totdat de ouders van de cliënt betaald hebben.

10) Aansprakelijkheid

Het advies van Beter leren in beweging is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te kunnen garanderen. Beter leren in beweging is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortkomend uit of in verband met de geboden diensten door Beter leren in beweging.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Beter leren in beweging aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

11) Toepasselijk recht en geschillen  

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b) Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg en door mediation, conform het NMI Reglement, op te lossen.

12) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.beterlereninbeweging.nl
De versie die gold toen de overeenkomst tussen cliënt en trainer/coach van stand kwam, is van toepassing.